วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       82  

   

2

  • มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย พัฒนาข้าวธัญพืชเมืองหนาว เพื่อสนองพระราชดำริและความมั่นคงด้านอาหาร