วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       337  

   

  • มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย พัฒนาข้าวและธัญพืชเมืองหนาว
  • เพื่อสนองพระราชดำริและความมั่นคงด้านอาหาร  • บทบาทและหน้าที่


    ศึกษา วิจัย และพัฒนาข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ด้านปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/ข้าวสาลี ชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก งานโครงการพระราชดำริและงานขยายผลโครงการหลวง งานนโยบาย งานตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว/ข้าวสาลีที่ดีและเหมาะสม อีกทั้งให้บริการวิชาการด้านข้าวและธัญพืชเมืองหนาว