บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1233  

นางสาว เปรมฤดี ปินทยา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

0819340069

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาย เศกสิทธิ์ อินเหมย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

083378093

นางสาว นารีรัตน์ คำธง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

053378093

นางสาว รัตนา อุปโย

พนักงานการเงินและบัญชี ส4

053378093

นาย สงวน สารศรี

พนักงานขับรถยนต์ ส2

053378093

นาย สุพจน์ ต๋าคำ

คนงานทดลองการเกษตร

053378093

นาย บุญทวี ปันแก้ว

คนงานทดลองการเกษตร

053378093

นาง อัมพร ปันแก้ว

คนงานทดลองการเกษตร

053378093

นาย ตี๋ สาขากอง

คนงานทดลองการเกษตร

053378093

นาง วนิดา จะวรรณะ

พนักงานประจำสำนักงาน

053378093

นาง สาธิดา คำปัน

พนักงานประจำห้องทดลอง

053378093

นาย ศิริบูรณ์ หม่อแป

ลูกมือช่าง

053378093

นางสาว ชไมพร พะวันรัมย์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

053378093

นาย ภีรติ มะติยาภักดิ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

053378093

นาย ปิยะ คำปัน

ช่างซ่อมบำรุงชั้น 2

053378093

กลุ่มวิชาการ


นาย สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0933121881

นาง พรรณี จิตตา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

053378093

นาย ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

053378093

[email protected]

นาย สาธิต ปิ่นมณี

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

053378093

นางสาว ศิลาวัน จันทรบุตร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นาง เนตรนัทที ปัญญารัตน์

พนักงานการเกษตร ส4

053378093

นาง มาริสา อินถานัน

นักวิชาการเกษตร

053378093

นาย วิทยา อินถานัน

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นาย สมนึก แก้วเกาะสะบ้า

เจ้าหน้าที่การเกษตร

053378093

นาง คำเอ้ย สวยสด

คนงานทดลองการเกษตร

นาย บัวไข ปันแก้ว

คนงานทดลองการเกษตร

นาย มะณี อุ๊จุ่ม

คนงานทดลองการเกษตร

053378093

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาว จารุวี อันเซตา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

053378093

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ณัฐพล เนตรกลิ่น

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

นาย ประวัติ ไชยบัวคำ

ช่างซ่อมบำรุง ช3

053378093

นาง สาคร สารศรี

คนงานทดลองการเกษตร

053378093

นาง สมัย วิสิทธ์พจมาลย์

คนงานทดลองการเกษตร