เมล็ดพันธุ์จำหน่าย


เมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูนาปี 2563

ข้าวนาสวน พันธุ์ สันป่าตอง 1 มีจำหน่าย 16,156 กก. ปทุมธานี 1 มีจำหน่าย 9,841 กก.  

ข้าวนาที่สูง พันธุ์ ขะสอ 62 มีจำหน่าย 914 กก.

ข้าวไร่ พันธุ์ ซิวแม่จัน มีจำหน่าย 12 กก.

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ต.ค. 64

เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี ฤดูนาปรัง 2564

ข้าวสาลีแพร่ 60 มีจำหน่าย จำนวน 740 กก.

ข้าวสาลีฝาง 60 มีจำหน่าย จำนวน 93 กก.

ข้าวสาลีสะเมิง 2 มีจำหน่าย จำนวน 400 กก.

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 64