ข้าวไร่


พันธุ์ข้าวไร่ จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ ซิวแม่จัน ขาวโป่งไคร้ อาร์ 258 เจ้าฮ่อ และน้ำรู

ซิวแม่จัน (Sew Mae Jan)

Ø เป็นข้าวเหนียวพื้นเมือง ได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์จากเกษตรกรในหมู่บ้านหนองบัว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Ø คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูกเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522

Ø เป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน สูงประมาณ 130 เซนติเมตร

Ø อายุเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนตุลาคม

Ø ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์

Ø ผลผลิตประมาณ 456 กิโลกรัมต่อไร่

Ø พื้นที่แนะนำ พื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ

Ø ไม่ต้านทานโรคไหม้คอรวง

Ø ไม่ต้านทานแมลงบั่ว

Ø ปลูกได้ทั้งสภาพไร่ และสภาพนา ระดับความสูงไม่เกิน 800 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง

Ø ลักษณะเมล็ดยาวเป็นที่นิยมของตลาดคุณภาพการสีและการหุงต้มดี

Ø ต้านทานโรคไหม้ในสภาพธรรมชาติ ทนแล้งปานกลาง

 

ข้าวเหนียวในกลุ่มข้าว               สำคัญ

                              ต้องใช่ “ซิวแม่จัน”                            แน่แท้

                              ข้าวที่นุ่มเหนียวพันธุ์                           นี้เหมาะ

                              ปลูกแบบข้าวไร่แม้                            แต่ข้าวนาสวน

 

                                                                                ผู้ประพันธ์ : สมทรง โชติชื่น

 

ขาวโป่งไคร้ (Khao  Pong  Krai)

Ø เป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง ได้จากการเก็บรวบรวมจากแปลงเกษตรกร บ้านโป่งไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิชัย คำชมภู เจ้าพนักงานการเกษตร สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง

Ø คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530

Ø เป็นพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวเหนียว สูงประมาณ 142 เซนติเมตร

Ø ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน

Ø อายุเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนตุลาคม

Ø ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์

Ø คุณภาพข้าวสุก ค่อนข้างแข็ง กลิ่นหอมเล็กน้อย

Ø ผลผลิตประมาณ 245 กิโลกรัมต่อไร่

Ø พื้นที่แนะนำ สภาพที่สูงไม่เกิน 1,250 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง

Ø ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขียวเตี้ย โรคหูด

Ø ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงบั่ว

Ø ต้านทานโรคไหม้ ค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้ง

Ø เมล็ดร่วงง่ายเมื่อแก่จัด

 

อาร์ 258 (R 258)

Ø ได้จากการคัดเลือกข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองชื่อ มะกอกปี หรือ ดอสามเดือน และให้เลขประจำพันธุ์ว่า อาร์ 258 โดยศูนย์วิชาการโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง และคณะทำงานโครงการข้าวไร่ที่สูง

Ø คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530

Ø เป็นข้าวไร่ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 127 เซนติเมตร

Ø อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 120 วัน

Ø ลำต้นค่อนข้างแข็ง เมล็ดร่วงง่าย เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์

Ø คุณภาพข้าวสุก นุ่ม กลิ่นหอมเล็กน้อย

Ø ผลผลิตประมาณ 252 กิโลกรัมต่อไร่

Ø พื้นที่แนะนำ สภาพพื้นที่ดอน ในท้องที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Ø ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขียวเตี้ย โรคหูด

Ø ค่อนข้างต้านทานโรคใบไหม้

Ø ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว

 

เจ้าฮ่อ ( Jow Haw)

Ø เป็นข้าวเจ้า ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองของชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ จังหวัดเชียงราย

Ø คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530

Ø เป็นข้าวไร่ข้าวเจ้าพื้นเมือง มีความสูงประมาณ 134 เซนติเมตร

Ø ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน

Ø อายุเก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนตุลาคม

Ø ต้านทานโรคไหม้ และโรคหูด

Ø ผลผลิตเฉลี่ย 300 กิโลกรัมต่อไร่ ปรับตัวได้ดีในสภาพไร่ทั่วไป โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน

Ø เมล็ดรูปร่างป้อมใหญ่ คุณภาพข้าวสุก นุ่ม เหนียว

Ø ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขี้ยวเตี้ย

Ø ไม่ต้านทานแมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

Ø ปลูกได้ดีในสภาพไร่ ความสูงไม่เกิน 800 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง แต่สามารถให้ผลผลิตได้ในพื้นที่ความสูงไม่เกิน 1,000 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง

 

เจ้อฮ่อ ทรงกอดี           ระแง้ถี่ มีรวงยาว

                              รูปร่าง เมล็ดข้าว                     ค่อนข้างเรียว เปลือกสีฟาง

                              ปลูกในสภาพไร่                      ทนโรคไหม้ได้ปานกลาง

                              เหมาะกับพื้นที่ทาง                  ภาคเหนือบน ที่ฝนชุก

 

ผู้ประพันธ์ : สมทรง โชติชื่น

 

น้ำรู (Nam Roo)

Ø เป็นข้าวเจ้าได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์จากชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ  บ้านน้ำรู ดอยสามหมื่น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Ø คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530

Ø เป็นพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวเจ้า มีความสูงประมาณ 141 เซนติเมตร

Ø ไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน

Ø อายุเก็บเกี่ยว ถ้าปลูกในระดับความสูง 1,100 - 1,250 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง จะเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนตุลาคม

Ø เมล็ดรูปร่างเรียว คุณภาพข้าวสุก นุ่ม ร่วน

Ø ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัมต่อไร่

Ø ปรับตัวได้ดีในพื้นที่สูงและอากาศหนาว

Ø ต้านทานโรคเมล็ดด่างได้ดีในสภาพธรรมชาติ

Ø ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ใบสีส้ม โรคใบหงิก โรคเขี้ยวเตี้ย โรคหูด โรคไหม้คอรวง

Ø ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

Ø ปลูกได้ในสภาพไร่พื้นที่สูง ตั้งแต่ 1,000 - 1,400 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง