โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2564


    โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง ภายใต้การจัดงานด้วยรูปแบบวิถีใหม่ (New normal)

   

นางสาวเปรมฤดี ปินทยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นางสุมาลี มีปัญญา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางเนตรนันที ปัญญารัตน์ พนักงานการเกษตร ส 3 เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง ภายใต้การจัดงานด้วยรูปแบบวิถีใหม่ (New normal)