ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง


Sample project image

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรติดตามการดำเนินงานการปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรติดตามการดำเนินงานการปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2021-08-09 12:02:54

อ่านต่อ...
Sample project image

test ประชาสัมพันธ์

ดด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2021-04-23 13:29:29

อ่านต่อ...

สิ่งที่น่าสนใจ