เรื่อง : ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากผลผลิตแปลงกลุ่มวิชาการและกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2558

 

bar 024

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง : เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ - ๔ จำนวน ๗ หลัง 

ดาวน์โหลด (เอกสาร 1 คุณสมบัติ) (เอกสาร 2 เอกสารแนบ )