bar 024

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

2

  • เพื่อความเป็นเลิศด้านวิจัย พัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่สูงและข้าวสาลี ตลอดจนการใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงด้านอาหารในท้องถิ่น