bar 024

งานในพื้นที่

แผนงานวิจัย ประจำปี 2560 จำนวน 5 โครงการ 25 กิจกรรม

  • โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสำหรับนาชลประทาน ระยะที่ 2 จำนวน 3 กิจกรรม
  • โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง ระยะที่ 2 จำนวน 13 กิจกรรม
  • โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีในเขตภาคเหนือตอนบน จำนวน 7 กิจกรรม
  • โครงการวิจัยนาขั้นบันได จำนวน 1 กิจกรรม
  • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว จำนวน 1 กิจกรรม