bar 024

ทำเนียบข้าราชการ


    0101.jpg 
ชื่อ : นายนิพนธ์  บุญมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
กลุ่ม/ฝ่าย : ผู้บริหาร
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 081-934-0069

 


   00000000.jpg
ชื่อ : นางสาวนารีรัตน์  คำธง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่ม/ฝ่าย : บริหารทั่วไป
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 053-378093

 


 007

 

ชื่อ : นางสุมาลี  มีปัญญา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
กลุ่ม/ฝ่าย : หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 089-234-2413

 5555555555.jpg
ชื่อ : นางพรรณี  จิตตา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่ม/ฝ่าย : กลุ่มวิชาการ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1914878

 


 44444444444444.jpg    
ชื่อ : นายสาธิต  ปิ่นมณี
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัตการ
กลุ่ม/ฝ่าย : กลุ่มวิชาการ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 053378093

 


 6666.jpg    
ชื่อ : นางสาวศิลาวัน  จันทรบุตร
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเกษตรปฏิบัตการ
กลุ่ม/ฝ่าย : กลุ่มวิชาการ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 053378093

008 

 

   
ชื่อ : นายเศกสิทธิ์   อินเหมย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่ม/ฝ่าย : บริหารทั่วไป
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 053378093

005 
ชื่อ : นายสิปปวิชญ์  ปัญญาตุ้ย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่ม/ฝ่าย : กลุ่มวิชาการ
อีเมล์ : sippawitThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 053378093

 


jaruwee   
ชื่อ : นางสาวจารุวี  อันเซตา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กลุ่ม/ฝ่าย : กลุ่มวิชาการ
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์ : 053378093