bar 024

บทบาทและภารกิจ

9

  • ศึกษา วิจัย และพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปข้าว/ข้าวสาลี
  • ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/ข้าวสาลี ชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก
  • ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว/ข้าวสาลีที่ดีและเหมาะสม
  •  บริการวิชาการด้านข้าว/ข้าวสาลี