bar 024

งานผลิตเมล็ดพันธุ์

งานผลิตเมล็ดพันธุ์

541025 02

งานผลิตเมล็ดพันธุ์ คัด/หลัก เป้า 46 ตัน

  • พันธุ์คัด         4.0 ตัน
  • พันธุ์หลัก    42.0 ตัน
 

 
ความก้าวหน้าโครงการผลิตพันธุ์และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีปี 2553
ประจำเดือน มิถุนายน 2554
 
ที่ ชั้้นพันธุ์ พันธุ์ นาปี 2553/54 การใช้ประโยชน์ รวมจ่าย ยอดคงเหลือ
ผลสะสม (กก.)
1 คัด ซิวแม่จัน 260 - - -
2 คัด สันป่าตอง 1 2,572 - - 1,172
3 คัด ชัยนาท 1 1,168 - - 1,168
รวม 4,000     2,340
 
1 หลัก ซิวแม่จัน 1,157 จ่ายให้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จ.น่าน 500 513
2 หลัก สันป่าตอง 1 27,120   - 2,060
3 หลัก ชัยนาท 1 14,114 จ่ายให้ ศวข.ปทุมธานี 3 14,111
รวม 42,391     16,684
 
รวม พันธุ์คัด/หลัก 46,391     19,024