bar 024

งานโครงการตามพระราชดำริ

งานโครงการตามพระราชดำริ

๑. โครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดำริในสมเด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร   บ้านกองแหะ  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

บ้านแม่ตุงติง  อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

๓. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ บ้านเสาแดง  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

๔. โครงการ บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริฯ ดอยฟ้าห่มปก ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๕. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงามในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

๖. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน บ้านป่าเกี๊ยะใหม่

ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๗. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

บ้านห้วยอีโก๋-ผาลายบ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๘. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านผาแดง

ตำบลกื๊ดช้าง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่