bar 024

แผนงาน/โครงการวิจัย

แผนงาน/โครงการวิจัย
research

แผนงานวิจัย ประจำปี 2560 จำนวน 5 โครงการ 25 กิจกรรม

 • โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสำหรับนาชลประทาน ระยะที่ 2 จำนวน 3 กิจกรรม
 • โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง ระยะที่ 2 จำนวน 13 กิจกรรม
 • โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีในเขตภาคเหนือตอนบน จำนวน 7 กิจกรรม
 • โครงการวิจัยนาขั้นบันได จำนวน 1 กิจกรรม
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว จำนวน 1 กิจกรรม

แผนงานวิจัย ประจำปี 2556 จำนวน 5 โครงการ 25 กิจกรรม

 • โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสำหรับนาชลประทาน ระยะที่ 2 จำนวน 3 กิจกรรม
 • โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง ระยะที่ 2 จำนวน 13 กิจกรรม
 • โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีในเขตภาคเหนือตอนบน จำนวน 7 กิจกรรม
 • โครงการวิจัยนาขั้นบันได จำนวน 1 กิจกรรม
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว จำนวน 1 กิจกรรม

แผนงานวิจัย ประจำปี 2553 จำนวน 6 โครงการ 23 กิจกรรม

 • โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสำหรับนาชลประทาน 2 กิจกรรม
 • โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาที่สูง 7 กิจกรรม
 • โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีในเขตภาคเหนือตอนบน 3 กิจกรรม
 • โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์ข้าวสาลีอินทรีย์ 3 กิจกรรม
 • โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวนาที่สูง เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร 6 กิจกรรม
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว 1 กิจกรรม