Cherry Tree wecome1           Cherry Tree
 

 

rice 4

 

bar 025

welcome22

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน มาสำรวจโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว แปลงข้าวสาลี ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภายในงาน เทศกาลสตอร์เบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ขอขอบคุณ ความอนุเคราะห์จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Read more

วันที่ 17 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ศึกษาดูงานธัญพืชเมืองหนาว ภายในศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ร่วมกิจกรรมอาสา "เราทำดีด้วยใจ" สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องธัญพืช บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

นางพรรณี  จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้มอบผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี ให้ประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง บ้านขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสะเมิง ถวายพระราชกุศล ข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธี อัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง ไปเก็บไว้ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมรูปฯ หน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560

Read more

กลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 23 สิงหาคม

Read more

นางพรรณี จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในหัวข้อ  "การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวไร่และข้าวพื้นถิ่น" ในวันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

นางพรรณี  จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวให้ชาวบ้าน และถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ใช้เองในชุมชนแก่เกษตรกร ณ ตึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และเข้าร่วมในงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 11 ปี ณ กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ปี 2560 “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลี : พืชทางเลือกอาหารเสริมสุขภาพ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2 มีนาคม 2560

Read more

ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร งานสตอเบอร์รี่ ของดีอำเภอสะเมิงศูนยวิจัยข้าวสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภแสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ณ วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอิสลามบังคลาเทศ ศึกษาดูงานในหลักสูตร Best practices and advanced technologies in quality seed production system for Rice ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 23 มกราคม 2560

Read more

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่า

Read more

คณะเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ - โทรทัศน์ ได้ทำการสัมภาษณ์ นายวิสุทธิ์  กีปทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เรื่อง ผลวิจัยและการขยายผลแนวทางพระราชดำริฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

Read more

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

Read more

ประชุมวางแผนโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมินิเวศ และศักยภาพเชิงพื้นที่ของการผลิตข้าวที่สูง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 15 กันยายน 2559

Read more

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ          12 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง                                         

Read more

การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความยั้งยืน (ดูวิดีโอคลิ๊ก)

Read more

การศึกษาดูงานคณะเจ้าหน้าที่ จากทวีปแอฟริกา 

Read more

 

bar 024

แมลงศัตรูในโรงเก็บ

แมลงศัตรูในโรงเก็บ

เตือนภัยข้าว ประจำเดือน พฤศจิกายน

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว การลดความชื้นเมล็ดก่อนการเก็บรักษาเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไป (ถ้ายังไม่ได้ขายข้าว) ชาวนาควรระมัดระวัง เรื่องความชื้นเมล็ดข้าวเป็นอันดับแรก ไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% เนื่องจากความชื้นในเมล็ดจะส่งเสริมการเจริญเติบโตและแพร่กระจายของโรคที่ติดมากับเมล็ดข้าว อีกทั้งเกิดการสะสมความร้อนในกองข้าว ในกรณีเก็บข้าวเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูถัดไป โรค และความร้อนในกองที่เกิดขึ้นจะทำให้ เปอร์เซ็นต์ความงอกลดลง สำหรับข้าวที่เก็บไว้เพื่อใช้บริโภคหรือขายก็จะมีผลถึง ความสะอาด และคุณภาพข้าวที่ลดต่ำลง ชาวนาสามารถลดความชื้นข้าวไปที่ประมาณ 14% ได้โดยการตากฟ่อนข้าวบนลานที่แห้งและสะอาด 2-3 แดด และตากอีกประมาณ 1-2 แดด หลังจากนวดข้าวแล้ว ความหนาของกองข้าวที่ตากประมาณ 5-10 เซนติเมตร และพลิกกลับกองข้าววันละ 4-5 ครั้ง

สิ่งต่อไปที่ชาวนาควรระมัดระวัง เมื่อนำข้าวเปลือกไปเก็บรักษา คือ แมลงศัตรูในโรงเก็บ แมลงที่เป็นศัตรูสำคัญของข้าวในโรงเก็บได้แก่ ผีเสื้อข้าวเปลือก มอดข้าวเปลือก และด้วงงวง

http://www.brrd.in.th/rkb/data_007/image_gather/rice_2_07_new_bug007.jpg
 

ผีเสื้อข้าวเปลือก เป็นแมลงศัตรูสำคัญที่สุดของข้าวเปลือก เข้าทำลายโดยการวางไข่ที่เมล็ดข้าวเปลือก ตั้งแต่ยังอยู่ในนา ตัวอ่อนจะอาศัย และกัดกินภายในเมล็ดจนเหลือแต่เปลือก เมื่อเข้าไปในยุ้งฉาง หรือโรงสี จะเห็นผีเสื้อข้าวเปลือกบินหรือเกาะอยู่บนกองข้าว ดังนั้นการทำลายจึงมักจะมีเฉพาะส่วนบนของกองข้าวเท่านั้น การทำลายของผีเสื้อข้าวเปลือกจะสูงเมื่อทำการเก็บเกี่ยวล่าช้า

มอดข้าวเปลือก เป็นแมลงศัตรูสำคัญของข้าวเปลือก ทั้งตัวอ่อน และตัวเต็มวัย โดยตัวอ่อนจะอาศัยและกัดกินอยู่ภายในเมล็ด จนกลายเป็นตัวจึงเจาะออกมาจากเมล็ด ทำให้เมล็ดเหลือแต่เปลือก ส่วนตัวเต็มวัยจะแทะเล็มเมล็ดให้เป็นรอยหรือเป็นรู และสามารถบินได้ไกล จึงทำให้ระบาดไปยังโรงเก็บอื่นๆได้ง่าย
http://www.brrd.in.th/rkb/data_007/image_gather/rice_2_07_new_bug002.jpg
 
http://www.brrd.in.th/rkb/data_007/image_gather/rice_2_07_new_bug001.jpg ด้วงงวง เป็นแมลงที่พบทำลายทั้งข้าวเปลือก และข้าวสาร สามารถบินออกไปทำลายเมล็ดข้าวตั้งแต่ยังอยู่ในไร่นา โดยตัวเมียวางไข่บนเมล็ดขณะที่เมล็ดเริ่มสุกแก่ ไข่จะฟักออกมาอาศัยกัดกินอยู่ภายในเมล็ด  เมื่อเป็นตัวเต็มวัย จะเจาะผิวเมล็ดออกมาทำให้เมล็ดเป็นรู ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้นาน 1-2 เดือน หรือมากกว่า

การป้องกันกำจัด มี 2 วิธี คือ

  • การป้องกันกำจัดโดยไม่ใช้สารเคมี มีข้อควรปฏิบัติ คือ รักษาความสะอาดของโรงเก็บเพื่อจำกัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และแมลงศัตรูในโรงเก็บ และลดความชื้นในเมล็ด ก่อนนำเข้าเก็บรักษา นอกจากนี้ควรใช้วิธีการตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น ใช้สารหรือวัสดุบางอย่างคลุกกับเมล็ด เช่น ปูนขาว ขี้เถ้า แกลบ ทราย หรือส่วนของพืช เช่น เมล็ดสะเดา พริกไทย และเปลือกส้ม ซึ่งมันจะสามารถลดการทำลายของแมลงบางชนิดได้
  • การป้องกันและกำจัดโดยใช้สารเคมี สามารถป้องกันและกำจัดได้ผลรวดเร็ว แต่ต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของเมล็ดข้าว ถ้าใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ก็อาจใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์นาน และอัตราสูงได้ แต่ถ้าใช้ในเมล็ดเพื่อการบริโภค ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยใช้สารที่สลายตัวได้ในเวลาที่กำหนด และควรใช้ในตามคำแนะนำ