Cherry Tree wecome1           Cherry Tree

 

 

 

 

bar 025

welcome22

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ร่วมลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา

Read more

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงได้มอบหมายให้นางพรรณี จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานและมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปี 2561 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสะเมิง. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 โดยมีว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา ปลัดอาวุโส เป็นประธานมอบปัจจัยให้แก่เกษตรกร จำนวน 127ราย ณ หอประชุมอำเภอสะเมิง

Read more

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้มอบหมายให้นางพรรณี จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานและร่วมมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงฯ ปี 2561 ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตง. เกษตรอำเภอสะเมิง โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิงเป็นประธานในพิธี มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลายี่สก) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 207ราย ในณ หอประชุมอำเภอสะเมิง

Read more

ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ตรวจติดตามงาน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

Read more

14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน โดยนำคณะครู จำนวน 14 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 116 คน เข้าศึกษาดูงาน บูรณาการแบบองค์รวม เรื่อง ข้าวคือชีวิต

Read more

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561  โดยร่วมกันปลูกต้นชงโคขาว (เสี้ยวขาว) และต้นไม้สัก จำนวน 300 ต้น ณ บริเวณรอบศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและทีมงาน นำผลิตภัณฑ์ ชาข้าวขาหนี่ และโอเลี้ยงข้าวขาหนี่ เข้าร่วมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ "มหัศจรรข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” ณ กรมการข้าว

Read more

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นายสมนึก แก้วเกาะสะบ้า เจ้าหน้าที่การเกษตรและทีมงาน นำผลิตภัณฑ์ ชามอตล์ข้าวสาลีและโอเลี้ยงข้าวสาลี เข้าร่วมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ "มหัศจรรข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่

Read more

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

Read more

13 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ร่วมจัดนิทรรศการ น้อมนำคำ "พ่อ" สอน สานต่อปณิธานการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระรังแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

Read more

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางพรรณี จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำศึกษาดูงาน โครงการเทิดทูนสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากร ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้ความอนุเคราะห์ แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จัดค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการแบบองค์รวม ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน มาสำรวจโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว แปลงข้าวสาลี ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภายในงาน เทศกาลสตอร์เบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ขอขอบคุณ ความอนุเคราะห์จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Read more

วันที่ 17 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ศึกษาดูงานธัญพืชเมืองหนาว ภายในศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ร่วมกิจกรรมอาสา "เราทำดีด้วยใจ" สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องธัญพืช บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

นางพรรณี  จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้มอบผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี ให้ประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง บ้านขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสะเมิง ถวายพระราชกุศล ข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธี อัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง ไปเก็บไว้ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมรูปฯ หน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560

Read more

กลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 23 สิงหาคม

Read more

นางพรรณี จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในหัวข้อ  "การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวไร่และข้าวพื้นถิ่น" ในวันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

นางพรรณี  จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวให้ชาวบ้าน และถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ใช้เองในชุมชนแก่เกษตรกร ณ ตึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และเข้าร่วมในงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 11 ปี ณ กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ปี 2560 “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลี : พืชทางเลือกอาหารเสริมสุขภาพ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2 มีนาคม 2560

Read more

ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร งานสตอเบอร์รี่ ของดีอำเภอสะเมิงศูนยวิจัยข้าวสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภแสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ณ วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอิสลามบังคลาเทศ ศึกษาดูงานในหลักสูตร Best practices and advanced technologies in quality seed production system for Rice ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 23 มกราคม 2560

Read more

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่า

Read more

คณะเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ - โทรทัศน์ ได้ทำการสัมภาษณ์ นายวิสุทธิ์  กีปทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เรื่อง ผลวิจัยและการขยายผลแนวทางพระราชดำริฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

Read more

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

Read more

ประชุมวางแผนโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมินิเวศ และศักยภาพเชิงพื้นที่ของการผลิตข้าวที่สูง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 15 กันยายน 2559

Read more

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ          12 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง                                         

Read more

การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความยั้งยืน (ดูวิดีโอคลิ๊ก)

Read more

การศึกษาดูงานคณะเจ้าหน้าที่ จากทวีปแอฟริกา 

Read more

 

bar 024

แมลงศัตรูในโรงเก็บ

แมลงศัตรูในโรงเก็บ

เตือนภัยข้าว ประจำเดือน พฤศจิกายน

หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว การลดความชื้นเมล็ดก่อนการเก็บรักษาเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไป (ถ้ายังไม่ได้ขายข้าว) ชาวนาควรระมัดระวัง เรื่องความชื้นเมล็ดข้าวเป็นอันดับแรก ไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% เนื่องจากความชื้นในเมล็ดจะส่งเสริมการเจริญเติบโตและแพร่กระจายของโรคที่ติดมากับเมล็ดข้าว อีกทั้งเกิดการสะสมความร้อนในกองข้าว ในกรณีเก็บข้าวเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูถัดไป โรค และความร้อนในกองที่เกิดขึ้นจะทำให้ เปอร์เซ็นต์ความงอกลดลง สำหรับข้าวที่เก็บไว้เพื่อใช้บริโภคหรือขายก็จะมีผลถึง ความสะอาด และคุณภาพข้าวที่ลดต่ำลง ชาวนาสามารถลดความชื้นข้าวไปที่ประมาณ 14% ได้โดยการตากฟ่อนข้าวบนลานที่แห้งและสะอาด 2-3 แดด และตากอีกประมาณ 1-2 แดด หลังจากนวดข้าวแล้ว ความหนาของกองข้าวที่ตากประมาณ 5-10 เซนติเมตร และพลิกกลับกองข้าววันละ 4-5 ครั้ง

สิ่งต่อไปที่ชาวนาควรระมัดระวัง เมื่อนำข้าวเปลือกไปเก็บรักษา คือ แมลงศัตรูในโรงเก็บ แมลงที่เป็นศัตรูสำคัญของข้าวในโรงเก็บได้แก่ ผีเสื้อข้าวเปลือก มอดข้าวเปลือก และด้วงงวง

http://www.brrd.in.th/rkb/data_007/image_gather/rice_2_07_new_bug007.jpg
 

ผีเสื้อข้าวเปลือก เป็นแมลงศัตรูสำคัญที่สุดของข้าวเปลือก เข้าทำลายโดยการวางไข่ที่เมล็ดข้าวเปลือก ตั้งแต่ยังอยู่ในนา ตัวอ่อนจะอาศัย และกัดกินภายในเมล็ดจนเหลือแต่เปลือก เมื่อเข้าไปในยุ้งฉาง หรือโรงสี จะเห็นผีเสื้อข้าวเปลือกบินหรือเกาะอยู่บนกองข้าว ดังนั้นการทำลายจึงมักจะมีเฉพาะส่วนบนของกองข้าวเท่านั้น การทำลายของผีเสื้อข้าวเปลือกจะสูงเมื่อทำการเก็บเกี่ยวล่าช้า

มอดข้าวเปลือก เป็นแมลงศัตรูสำคัญของข้าวเปลือก ทั้งตัวอ่อน และตัวเต็มวัย โดยตัวอ่อนจะอาศัยและกัดกินอยู่ภายในเมล็ด จนกลายเป็นตัวจึงเจาะออกมาจากเมล็ด ทำให้เมล็ดเหลือแต่เปลือก ส่วนตัวเต็มวัยจะแทะเล็มเมล็ดให้เป็นรอยหรือเป็นรู และสามารถบินได้ไกล จึงทำให้ระบาดไปยังโรงเก็บอื่นๆได้ง่าย
http://www.brrd.in.th/rkb/data_007/image_gather/rice_2_07_new_bug002.jpg
 
http://www.brrd.in.th/rkb/data_007/image_gather/rice_2_07_new_bug001.jpg ด้วงงวง เป็นแมลงที่พบทำลายทั้งข้าวเปลือก และข้าวสาร สามารถบินออกไปทำลายเมล็ดข้าวตั้งแต่ยังอยู่ในไร่นา โดยตัวเมียวางไข่บนเมล็ดขณะที่เมล็ดเริ่มสุกแก่ ไข่จะฟักออกมาอาศัยกัดกินอยู่ภายในเมล็ด  เมื่อเป็นตัวเต็มวัย จะเจาะผิวเมล็ดออกมาทำให้เมล็ดเป็นรู ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้นาน 1-2 เดือน หรือมากกว่า

การป้องกันกำจัด มี 2 วิธี คือ

  • การป้องกันกำจัดโดยไม่ใช้สารเคมี มีข้อควรปฏิบัติ คือ รักษาความสะอาดของโรงเก็บเพื่อจำกัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และแมลงศัตรูในโรงเก็บ และลดความชื้นในเมล็ด ก่อนนำเข้าเก็บรักษา นอกจากนี้ควรใช้วิธีการตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น ใช้สารหรือวัสดุบางอย่างคลุกกับเมล็ด เช่น ปูนขาว ขี้เถ้า แกลบ ทราย หรือส่วนของพืช เช่น เมล็ดสะเดา พริกไทย และเปลือกส้ม ซึ่งมันจะสามารถลดการทำลายของแมลงบางชนิดได้
  • การป้องกันและกำจัดโดยใช้สารเคมี สามารถป้องกันและกำจัดได้ผลรวดเร็ว แต่ต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของเมล็ดข้าว ถ้าใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ก็อาจใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์นาน และอัตราสูงได้ แต่ถ้าใช้ในเมล็ดเพื่อการบริโภค ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยใช้สารที่สลายตัวได้ในเวลาที่กำหนด และควรใช้ในตามคำแนะนำ