Cherry Tree wecome1           Cherry Tree
 

 

rice 4

 

bar 025

welcome22

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน มาสำรวจโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว แปลงข้าวสาลี ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภายในงาน เทศกาลสตอร์เบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ขอขอบคุณ ความอนุเคราะห์จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Read more

วันที่ 17 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ศึกษาดูงานธัญพืชเมืองหนาว ภายในศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ร่วมกิจกรรมอาสา "เราทำดีด้วยใจ" สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องธัญพืช บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

นางพรรณี  จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้มอบผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี ให้ประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง บ้านขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสะเมิง ถวายพระราชกุศล ข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธี อัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง ไปเก็บไว้ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมรูปฯ หน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560

Read more

กลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 23 สิงหาคม

Read more

นางพรรณี จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในหัวข้อ  "การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวไร่และข้าวพื้นถิ่น" ในวันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

นางพรรณี  จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวให้ชาวบ้าน และถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ใช้เองในชุมชนแก่เกษตรกร ณ ตึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และเข้าร่วมในงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 11 ปี ณ กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ปี 2560 “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลี : พืชทางเลือกอาหารเสริมสุขภาพ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2 มีนาคม 2560

Read more

ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร งานสตอเบอร์รี่ ของดีอำเภอสะเมิงศูนยวิจัยข้าวสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภแสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ณ วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอิสลามบังคลาเทศ ศึกษาดูงานในหลักสูตร Best practices and advanced technologies in quality seed production system for Rice ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 23 มกราคม 2560

Read more

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่า

Read more

คณะเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ - โทรทัศน์ ได้ทำการสัมภาษณ์ นายวิสุทธิ์  กีปทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เรื่อง ผลวิจัยและการขยายผลแนวทางพระราชดำริฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

Read more

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

Read more

ประชุมวางแผนโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมินิเวศ และศักยภาพเชิงพื้นที่ของการผลิตข้าวที่สูง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 15 กันยายน 2559

Read more

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ          12 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง                                         

Read more

การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความยั้งยืน (ดูวิดีโอคลิ๊ก)

Read more

การศึกษาดูงานคณะเจ้าหน้าที่ จากทวีปแอฟริกา 

Read more

 

bar 024

ข้าวสาลีไทย : อาหารเพื่อสุขภาพ

ข้าวสาลีไทย : อาหารเพื่อสุขภาพ

ข้าวสาลีเป็นธัญพืชเมืองหนาวที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว  และเป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกร่วมระบบกับพืชปลูกอื่นในฤดูหนาว  ข้าวสาลีที่ปลูกได้มีทั้งชนิดใช้แป้งทำขนมปัง Bread Wheat  และ ชนิดใช้แป้งทำมักกะโรนี Durum Wheat

ข้าวสาลีชนิดใช้ทำขนมปัง
Bread  Wheat

ข้าวสาลีชนิดใช้ทำมักกะโรนี
Durum  Wheat

 

แต่ข้าวสาลีพันธุ์รับรองที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นข้าวสาลีชนิดใช้แป้งทำขนมปัง สามารถปลูกได้ทั้งในสภาพไร่และสภาพนาอาศัยน้ำชลประทาน นับวันข้าวสาลีเป็นธัญพืชเมืองหนาวที่มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ซึ่งชีวิตประจำวันเป็นไปในลักษณะเร่งรีบ อุปนิสัยการบริโภค ต้องการเวลาในการปรุงอาหารที่รวดเร็ว ประกอบกับข้าวสาลีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีปริมาณโปรตีนสูง และคาร์โบไฮเดรต ในกลุ่มที่เรียกว่า Photosugar ซึ่งใช้เป็นอาหารเสริม   ปัจจุบันข้าวสาลีพันธุ์รับรองยังมีอยู่น้อย โดยเป็นพันธุ์ส่งเสริมแก่เกษตรกร จำนวน 6  พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์สะเมิง 1, สะเมิง 2, แพร่ 60, ฝาง 60  อินทรี 1 และอินทรี 2  และการให้ผลผลิตยังมีความแปรปรวนสูงขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ    การวิจัยและพัฒนาข้าวสาลีที่ผ่านมา จะมุ่งเน้นหาพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเบเกอรี่ แต่ปัจจุบันมีการตื่นตัวในด้านสุขอนามัย มีการใช้ประโยชน์จากข้าวสาลีเพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพมากขึ้น จึงได้เกิดโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี ในด้านการพัฒนาพันธุ์พบว่ามีข้าวสาลีหลายสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวสาลีพันธุ์ฝาง 60 เช่น FNBW8112-2-3, SMGBWS85701, LARTC-BWS 95113, UBNBWS90017, SMGBWS87121, FNBW8310-1-SMG-1-1-1,  LARTC-WS95025 และ LARTC-BWS95204

สำหรับการแปรรูปข้าวสาลี  ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงได้ทดลองนำไปทำน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อน และมอลท์ข้าวสาลี การทำน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนนั้นเป็นการทำให้ข้าวสาลีงอกเป็นต้นอ่อนแล้วนำมาคั้นน้ำ ในต่างประเทศมีการใช้น้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนกันมานานแล้วสำหรับทำความสะอาดระบบเลือด ช่วยให้ระบบการทำงานของร่างกายดีขึ้นทั้งระบบการย่อยอาหาร และการแลกเปลี่ยนออกซิเจน เนื่องจากในน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนมีคลอโรฟิลล์สูงถึง 70% คลอโรฟิลล์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ ซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายเม็ดเลือดแดงจึงช่วยกระตุ้นการเจริญและสร้างเม็ดเลือดแดง สามารถช่วยทำความสะอาดระบบหมุนเวียนโลหิต ช่วยลดการดูดซึมสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง มีสารซาโปนิน (Saponin) ซึ่งมีฤทธิ์กำจัดสารพิษออกจากร่างกายในระดับเซลล์และระบบน้ำเหลืองของร่างกาย มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ไม่ต่ำกว่า 90 ชนิด ตั้งแต่แคลเซียม แมกนีเซียม โปแตสเซียม เหล็ก โซเดียมซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นด่างแก่ร่างกายและมีความสามารถที่จะจับกรดที่เป็นพิษต่อร่างกาย มีกรดอะมิโนไม่ต่ำกว่า 20 ชนิด ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างได้ และมีเอนไซม์ไม่ต่ำกว่า 30 ชนิด ซึ่งช่วยชะลอความแก่  พบว่าน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนจากข้าวสาลีชนิดใช้แป้งทำมักกะโรนีมีความหวานมากกว่าข้าวสาลีชนิดใช้แป้งทำขนมปัง ข้าวสาลีชนิดใช้แป้งทำขนมปังที่มีเมล็ดสีเหลืองนวลมีแนวโน้มให้รสชาติดีกว่าข้าวสาลีที่มีเมล็ดสีน้ำตาลแดง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาวิธีการเพาะต้นข้าวสาลีอ่อนโดยไม่ต้องใช้ดิน และได้ทดลองแปรรูปมอลท์ข้าวสาลี ในเบื้องต้นได้ทดสอบการนำเมล็ดข้าวสาลีแปรรูปเป็นมอลท์อบแห้ง และมอลท์ผง  นำไปทำเป็นเครื่องดื่มแบบชาซอง  และนำมอลท์สดแปรรูปเป็นน้ำนมมอลท์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ  อันจะนำไปสู่การนำข้าวสาลีไทยไปใช้ในรูปแบบหลากหลายมากขึ้น เป็นผลให้ความต้องการข้าวสาลีที่ผลิตในประเทศมีมากขึ้น และเป็นเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีได้

   
บทความโดย นางสุธีรา มูลศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง