Cherry Tree wecome1           Cherry Tree

 

 

 

 

bar 025

welcome22

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ร่วมลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา

Read more

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงได้มอบหมายให้นางพรรณี จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานและมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปี 2561 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสะเมิง. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 โดยมีว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา ปลัดอาวุโส เป็นประธานมอบปัจจัยให้แก่เกษตรกร จำนวน 127ราย ณ หอประชุมอำเภอสะเมิง

Read more

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้มอบหมายให้นางพรรณี จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานและร่วมมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงฯ ปี 2561 ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตง. เกษตรอำเภอสะเมิง โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิงเป็นประธานในพิธี มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลายี่สก) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 207ราย ในณ หอประชุมอำเภอสะเมิง

Read more

ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ตรวจติดตามงาน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

Read more

14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน โดยนำคณะครู จำนวน 14 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 116 คน เข้าศึกษาดูงาน บูรณาการแบบองค์รวม เรื่อง ข้าวคือชีวิต

Read more

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561  โดยร่วมกันปลูกต้นชงโคขาว (เสี้ยวขาว) และต้นไม้สัก จำนวน 300 ต้น ณ บริเวณรอบศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและทีมงาน นำผลิตภัณฑ์ ชาข้าวขาหนี่ และโอเลี้ยงข้าวขาหนี่ เข้าร่วมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ "มหัศจรรข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” ณ กรมการข้าว

Read more

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นายสมนึก แก้วเกาะสะบ้า เจ้าหน้าที่การเกษตรและทีมงาน นำผลิตภัณฑ์ ชามอตล์ข้าวสาลีและโอเลี้ยงข้าวสาลี เข้าร่วมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ "มหัศจรรข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่

Read more

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

Read more

13 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ร่วมจัดนิทรรศการ น้อมนำคำ "พ่อ" สอน สานต่อปณิธานการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระรังแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

Read more

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางพรรณี จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำศึกษาดูงาน โครงการเทิดทูนสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากร ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้ความอนุเคราะห์ แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จัดค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการแบบองค์รวม ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน มาสำรวจโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว แปลงข้าวสาลี ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภายในงาน เทศกาลสตอร์เบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ขอขอบคุณ ความอนุเคราะห์จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Read more

วันที่ 17 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ศึกษาดูงานธัญพืชเมืองหนาว ภายในศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ร่วมกิจกรรมอาสา "เราทำดีด้วยใจ" สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องธัญพืช บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

นางพรรณี  จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้มอบผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี ให้ประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง บ้านขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสะเมิง ถวายพระราชกุศล ข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธี อัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง ไปเก็บไว้ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมรูปฯ หน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560

Read more

กลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 23 สิงหาคม

Read more

นางพรรณี จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในหัวข้อ  "การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวไร่และข้าวพื้นถิ่น" ในวันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

นางพรรณี  จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวให้ชาวบ้าน และถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ใช้เองในชุมชนแก่เกษตรกร ณ ตึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และเข้าร่วมในงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 11 ปี ณ กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ปี 2560 “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลี : พืชทางเลือกอาหารเสริมสุขภาพ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2 มีนาคม 2560

Read more

ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร งานสตอเบอร์รี่ ของดีอำเภอสะเมิงศูนยวิจัยข้าวสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภแสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ณ วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอิสลามบังคลาเทศ ศึกษาดูงานในหลักสูตร Best practices and advanced technologies in quality seed production system for Rice ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 23 มกราคม 2560

Read more

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่า

Read more

คณะเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ - โทรทัศน์ ได้ทำการสัมภาษณ์ นายวิสุทธิ์  กีปทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เรื่อง ผลวิจัยและการขยายผลแนวทางพระราชดำริฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

Read more

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

Read more

ประชุมวางแผนโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมินิเวศ และศักยภาพเชิงพื้นที่ของการผลิตข้าวที่สูง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 15 กันยายน 2559

Read more

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ          12 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง                                         

Read more

การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความยั้งยืน (ดูวิดีโอคลิ๊ก)

Read more

การศึกษาดูงานคณะเจ้าหน้าที่ จากทวีปแอฟริกา 

Read more

 

bar 024

ข้าวสาลีไทย : อาหารเพื่อสุขภาพ

ข้าวสาลีไทย : อาหารเพื่อสุขภาพ

ข้าวสาลีเป็นธัญพืชเมืองหนาวที่สามารถปลูกได้ในประเทศไทย และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว  และเป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกร่วมระบบกับพืชปลูกอื่นในฤดูหนาว  ข้าวสาลีที่ปลูกได้มีทั้งชนิดใช้แป้งทำขนมปัง Bread Wheat  และ ชนิดใช้แป้งทำมักกะโรนี Durum Wheat

ข้าวสาลีชนิดใช้ทำขนมปัง
Bread  Wheat

ข้าวสาลีชนิดใช้ทำมักกะโรนี
Durum  Wheat

 

แต่ข้าวสาลีพันธุ์รับรองที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นข้าวสาลีชนิดใช้แป้งทำขนมปัง สามารถปลูกได้ทั้งในสภาพไร่และสภาพนาอาศัยน้ำชลประทาน นับวันข้าวสาลีเป็นธัญพืชเมืองหนาวที่มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ซึ่งชีวิตประจำวันเป็นไปในลักษณะเร่งรีบ อุปนิสัยการบริโภค ต้องการเวลาในการปรุงอาหารที่รวดเร็ว ประกอบกับข้าวสาลีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีปริมาณโปรตีนสูง และคาร์โบไฮเดรต ในกลุ่มที่เรียกว่า Photosugar ซึ่งใช้เป็นอาหารเสริม   ปัจจุบันข้าวสาลีพันธุ์รับรองยังมีอยู่น้อย โดยเป็นพันธุ์ส่งเสริมแก่เกษตรกร จำนวน 6  พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์สะเมิง 1, สะเมิง 2, แพร่ 60, ฝาง 60  อินทรี 1 และอินทรี 2  และการให้ผลผลิตยังมีความแปรปรวนสูงขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ    การวิจัยและพัฒนาข้าวสาลีที่ผ่านมา จะมุ่งเน้นหาพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเบเกอรี่ แต่ปัจจุบันมีการตื่นตัวในด้านสุขอนามัย มีการใช้ประโยชน์จากข้าวสาลีเพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพมากขึ้น จึงได้เกิดโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวสาลีในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี ในด้านการพัฒนาพันธุ์พบว่ามีข้าวสาลีหลายสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวสาลีพันธุ์ฝาง 60 เช่น FNBW8112-2-3, SMGBWS85701, LARTC-BWS 95113, UBNBWS90017, SMGBWS87121, FNBW8310-1-SMG-1-1-1,  LARTC-WS95025 และ LARTC-BWS95204

สำหรับการแปรรูปข้าวสาลี  ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงได้ทดลองนำไปทำน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อน และมอลท์ข้าวสาลี การทำน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนนั้นเป็นการทำให้ข้าวสาลีงอกเป็นต้นอ่อนแล้วนำมาคั้นน้ำ ในต่างประเทศมีการใช้น้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนกันมานานแล้วสำหรับทำความสะอาดระบบเลือด ช่วยให้ระบบการทำงานของร่างกายดีขึ้นทั้งระบบการย่อยอาหาร และการแลกเปลี่ยนออกซิเจน เนื่องจากในน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนมีคลอโรฟิลล์สูงถึง 70% คลอโรฟิลล์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ ซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายเม็ดเลือดแดงจึงช่วยกระตุ้นการเจริญและสร้างเม็ดเลือดแดง สามารถช่วยทำความสะอาดระบบหมุนเวียนโลหิต ช่วยลดการดูดซึมสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง มีสารซาโปนิน (Saponin) ซึ่งมีฤทธิ์กำจัดสารพิษออกจากร่างกายในระดับเซลล์และระบบน้ำเหลืองของร่างกาย มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ไม่ต่ำกว่า 90 ชนิด ตั้งแต่แคลเซียม แมกนีเซียม โปแตสเซียม เหล็ก โซเดียมซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นด่างแก่ร่างกายและมีความสามารถที่จะจับกรดที่เป็นพิษต่อร่างกาย มีกรดอะมิโนไม่ต่ำกว่า 20 ชนิด ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างได้ และมีเอนไซม์ไม่ต่ำกว่า 30 ชนิด ซึ่งช่วยชะลอความแก่  พบว่าน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนจากข้าวสาลีชนิดใช้แป้งทำมักกะโรนีมีความหวานมากกว่าข้าวสาลีชนิดใช้แป้งทำขนมปัง ข้าวสาลีชนิดใช้แป้งทำขนมปังที่มีเมล็ดสีเหลืองนวลมีแนวโน้มให้รสชาติดีกว่าข้าวสาลีที่มีเมล็ดสีน้ำตาลแดง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาวิธีการเพาะต้นข้าวสาลีอ่อนโดยไม่ต้องใช้ดิน และได้ทดลองแปรรูปมอลท์ข้าวสาลี ในเบื้องต้นได้ทดสอบการนำเมล็ดข้าวสาลีแปรรูปเป็นมอลท์อบแห้ง และมอลท์ผง  นำไปทำเป็นเครื่องดื่มแบบชาซอง  และนำมอลท์สดแปรรูปเป็นน้ำนมมอลท์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ  อันจะนำไปสู่การนำข้าวสาลีไทยไปใช้ในรูปแบบหลากหลายมากขึ้น เป็นผลให้ความต้องการข้าวสาลีที่ผลิตในประเทศมีมากขึ้น และเป็นเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีได้

   
บทความโดย นางสุธีรา มูลศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง