Cherry Tree wecome1           Cherry Tree

 

 

 

 

bar 025

welcome22

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ร่วมลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา

Read more

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงได้มอบหมายให้นางพรรณี จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานและมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปี 2561 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสะเมิง. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 โดยมีว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา ปลัดอาวุโส เป็นประธานมอบปัจจัยให้แก่เกษตรกร จำนวน 127ราย ณ หอประชุมอำเภอสะเมิง

Read more

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้มอบหมายให้นางพรรณี จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานและร่วมมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงฯ ปี 2561 ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตง. เกษตรอำเภอสะเมิง โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิงเป็นประธานในพิธี มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลายี่สก) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 207ราย ในณ หอประชุมอำเภอสะเมิง

Read more

ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ตรวจติดตามงาน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

Read more

14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน โดยนำคณะครู จำนวน 14 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 116 คน เข้าศึกษาดูงาน บูรณาการแบบองค์รวม เรื่อง ข้าวคือชีวิต

Read more

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561  โดยร่วมกันปลูกต้นชงโคขาว (เสี้ยวขาว) และต้นไม้สัก จำนวน 300 ต้น ณ บริเวณรอบศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและทีมงาน นำผลิตภัณฑ์ ชาข้าวขาหนี่ และโอเลี้ยงข้าวขาหนี่ เข้าร่วมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ "มหัศจรรข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” ณ กรมการข้าว

Read more

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นายสมนึก แก้วเกาะสะบ้า เจ้าหน้าที่การเกษตรและทีมงาน นำผลิตภัณฑ์ ชามอตล์ข้าวสาลีและโอเลี้ยงข้าวสาลี เข้าร่วมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ "มหัศจรรข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่

Read more

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

Read more

13 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ร่วมจัดนิทรรศการ น้อมนำคำ "พ่อ" สอน สานต่อปณิธานการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระรังแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

Read more

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางพรรณี จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำศึกษาดูงาน โครงการเทิดทูนสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากร ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้ความอนุเคราะห์ แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จัดค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการแบบองค์รวม ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน มาสำรวจโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว แปลงข้าวสาลี ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภายในงาน เทศกาลสตอร์เบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ขอขอบคุณ ความอนุเคราะห์จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Read more

วันที่ 17 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ศึกษาดูงานธัญพืชเมืองหนาว ภายในศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ร่วมกิจกรรมอาสา "เราทำดีด้วยใจ" สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องธัญพืช บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

นางพรรณี  จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้มอบผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี ให้ประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง บ้านขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสะเมิง ถวายพระราชกุศล ข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธี อัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง ไปเก็บไว้ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมรูปฯ หน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560

Read more

กลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 23 สิงหาคม

Read more

นางพรรณี จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในหัวข้อ  "การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวไร่และข้าวพื้นถิ่น" ในวันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

นางพรรณี  จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวให้ชาวบ้าน และถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ใช้เองในชุมชนแก่เกษตรกร ณ ตึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และเข้าร่วมในงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 11 ปี ณ กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ปี 2560 “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลี : พืชทางเลือกอาหารเสริมสุขภาพ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2 มีนาคม 2560

Read more

ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร งานสตอเบอร์รี่ ของดีอำเภอสะเมิงศูนยวิจัยข้าวสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภแสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ณ วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอิสลามบังคลาเทศ ศึกษาดูงานในหลักสูตร Best practices and advanced technologies in quality seed production system for Rice ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 23 มกราคม 2560

Read more

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่า

Read more

คณะเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ - โทรทัศน์ ได้ทำการสัมภาษณ์ นายวิสุทธิ์  กีปทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เรื่อง ผลวิจัยและการขยายผลแนวทางพระราชดำริฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

Read more

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

Read more

ประชุมวางแผนโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมินิเวศ และศักยภาพเชิงพื้นที่ของการผลิตข้าวที่สูง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 15 กันยายน 2559

Read more

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ          12 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง                                         

Read more

การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความยั้งยืน (ดูวิดีโอคลิ๊ก)

Read more

การศึกษาดูงานคณะเจ้าหน้าที่ จากทวีปแอฟริกา 

Read more

 

bar 024

น้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อน

น้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อน
alt

วิธีการเพาะข้าวสาลี

1. นำเมล็ดข้าวสาลีแช่น้ำ 1 คืน  จากนั้นนำไปหว่านบนวัสดุเพาะในกระถางหรือตะกร้าที่สามารถ
ระบายน้ำได้  วัสดุเพาะต้องระบายน้ำได้ดี และไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี
2. รดน้ำบางๆแบบพ่นฝอย โดยอาจใช้กระบอกฉีดพ่น พอชื้น แล้วใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปิดไว้
3. วันรุ่งขึ้น เปิดกระดาษหนังสือพิมพ์ รดน้ำแบบวันแรกแล้วปิดกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้ดังเดิม
ทำเช่นนี้ทุกวันจนเห็นใบอ่อนข้าวสาลีงอกออกมา จึงเอากระดาษหนังสือพิมพ์ออก  
4. รดน้ำบางๆแบบพ่นฝอย ทุกวัน แต่อย่าให้ชื้นมากเพราะจะทำให้เกิดเชื้อราได้
5. เมื่อข้าวสาลีออกใบที่ 2 หรือสูงประมาณ 8 นิ้ว (ใช้เวลาประมาณ 10 วัน) สามารถตัดใบไป
ทำน้ำคั้นได้ โดยใช้กรรไกรสะอาดตัดเหนือดินประมาณ ½ นิ้ว
6. รดน้ำบางๆแบบพ่นฝอย ต่อทุกวัน อีกประมาณ 5-7 วัน สามารถตัดใบไปทำน้ำคั้นรุ่นที่ 2
ได้อีกครั้ง


**ข้าวสาลีปลูกแต่ละรุ่น สามารถตัดใบไปทำน้ำคั้นได้ 2 รุ่น โดยใช้เมล็ดพันธุ์ 25 กรัม คน ครั้ง แต่สำหรับผู้ป่วยเพิ่มเมล็ดพันธุ์เป็น 50-100 กรัม คน ครั้ง **

กรรมวิธีการคั้นน้ำและปริมาณที่จะบริโภค
การคั้นน้ำไม่ควรใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าเพราะความเร็วของใบมีดจะทำให้เกิดขบวนการออกซิเดชั่น ซึ่งจะลดความเป็นประโยชน์ของน้ำคั้นข้าวสาลี  ขณะนี้มีการนำเข้าเครื่องคั้นน้ำข้าวสาลี
ใบอ่อนข้าวสาลีที่ตัดแล้วสามารถเก็บในถุงพลาสติคในตู้เย็นได้ประมาณ 3 วัน แต่ถ้าคั้นน้ำแล้วควรรับประทานทันทีหรือไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังคั้นน้ำ
ปริมาณบริโภค  วันละ 1/4 - 1/3  แก้ว 1 ครั้ง ก่อนอาหาร สำหรับคนธรรมดา และ วันละ 1/4 - 1/2  แก้ว 2-3 ครั้ง ก่อนอาหาร สำหรับคนป่วย  ถ้าไม่ชอบกลิ่นอาจเติมน้ำมะนาวหรือน้ำผึ้งก็ได้
alt

ข้อควรระวัง อาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ถ้าบริโภคมากเกินไป และไม่แนะนำสำหรับสตรีมีครรภ์

คุณประโยชน์ของน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อน

จากรายงานของต่างประเทศ พบว่า น้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนอุดมด้วยเอ็นไซม์ วิตามิน และคลอโรฟิลล์ มีคุณค่าทางอาหารสูง ไม่มีอันตราย เพราะเป็นของธรรมชาติ   ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทันที   ต้นข้าวสาลีอ่อน 30 มิลลิลิตร มีคุณค่าเทียบเท่าผักสดทั่วไปน้ำหนัก 1 กิโลกรัม   น้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนมีคลอโรฟิลล์มากถึง 70% ซึ่งคลอโรฟิลล์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ มีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายฮีโมโกลบิน จึงมีออกซิเจนมาก ช่วยให้สมองและเนื้อเยื่อของร่างกายมีออกซิเจนเพียงพอ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  มี superoxide dismutase (SOD) ซึ่งเป็นสารต้านมะเร็งสูง ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทันที   ทำให้ช่วยป้องกันและต่อต้านโรคมะเร็ง  ลดโคเลสเตอรอล ช่วยในเรื่องระบบการไหลเวียนของโลหิต  ระบบการย่อยอาหาร  ลดความดัน  รวมทั้งช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกาย ได้ด้วย
ส่วนประกอบที่พบในน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อน

น้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ไม่ต่ำกว่า 90 ชนิด ตั้งแต่ แคลเซียม แมกนีเซียม โปแตสเซียม เหล็กและโซเดียม  มีกรดอะมิโนไม่ต่ำกว่า 20 ชนิด และมีเอนไซม์ไม่ต่ำกว่า 30 ชนิด ดังนี้

วิตามิน :  วิตามินเอ  วิตามินบี  วิตามินซี  วิตามินอี และวิตามินเค
แมกนีเซียม :  ช่วยกำจัดไขมันส่วนเกิน
กรดอะมิโน :  เป็นองค์ประกอบหลักของโปรตีน  ช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสร้างเซลล์ใหม่ ในน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนพบกรดอะมิโนมากมายดังนี้ Alanine, Arginine, Aspartic acid, Glutamic acid, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tyrosine และ Valine
เอนไซม์ :  เป็นองค์ประกอบหลักของขบวนการทำงานต่างๆของร่างกาย  ในน้ำคั้นต้นข้าวสาลีอ่อนพบเอนไซม์มากมายดังนี้ Superoxide dismutase,  Amylase,  Cytrochrome Oxidase, Lipase, Protease  และ Transhydrogenase

บทความโดย นางสุธีรา มูลศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง