Cherry Tree wecome1           Cherry Tree
 

 

rice 4

 

bar 025

welcome22

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน มาสำรวจโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว แปลงข้าวสาลี ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภายในงาน เทศกาลสตอร์เบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ขอขอบคุณ ความอนุเคราะห์จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Read more

วันที่ 17 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ศึกษาดูงานธัญพืชเมืองหนาว ภายในศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ร่วมกิจกรรมอาสา "เราทำดีด้วยใจ" สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องธัญพืช บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

นางพรรณี  จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้มอบผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี ให้ประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง บ้านขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสะเมิง ถวายพระราชกุศล ข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธี อัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง ไปเก็บไว้ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมรูปฯ หน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560

Read more

กลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 23 สิงหาคม

Read more

นางพรรณี จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในหัวข้อ  "การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวไร่และข้าวพื้นถิ่น" ในวันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

นางพรรณี  จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวให้ชาวบ้าน และถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ใช้เองในชุมชนแก่เกษตรกร ณ ตึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และเข้าร่วมในงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 11 ปี ณ กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ปี 2560 “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลี : พืชทางเลือกอาหารเสริมสุขภาพ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2 มีนาคม 2560

Read more

ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร งานสตอเบอร์รี่ ของดีอำเภอสะเมิงศูนยวิจัยข้าวสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภแสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ณ วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอิสลามบังคลาเทศ ศึกษาดูงานในหลักสูตร Best practices and advanced technologies in quality seed production system for Rice ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 23 มกราคม 2560

Read more

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่า

Read more

คณะเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ - โทรทัศน์ ได้ทำการสัมภาษณ์ นายวิสุทธิ์  กีปทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เรื่อง ผลวิจัยและการขยายผลแนวทางพระราชดำริฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

Read more

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

Read more

ประชุมวางแผนโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมินิเวศ และศักยภาพเชิงพื้นที่ของการผลิตข้าวที่สูง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 15 กันยายน 2559

Read more

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ          12 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง                                         

Read more

การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความยั้งยืน (ดูวิดีโอคลิ๊ก)

Read more

การศึกษาดูงานคณะเจ้าหน้าที่ จากทวีปแอฟริกา 

Read more

 

bar 024

พนักงานราชการ

020
ชื่อ : นายสิงห์ศร แซวหลี
ตำแหน่ง : ช่างบำรุงชั้น 2
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ 089-9522148

018

ชื่อ : นายศิริบูรณ์  หม่อแป
ตำแหน่ง : ลูกมือช่าง
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2626730

008

ชื่อ : นางมาริสา อินถานัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7202314

022

ชื่อ : นายแสงเดือน จันทร์ทามูล
ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1807913

014

ชื่อ : นางอัมพร ปันแก้ว
ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1312898

021

ชื่อ : นายสุพจน์ ต๋าคำ
ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7652970

016

ชื่อ : นายบุญทวี ปันแก้ว
ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1907623

015
ชื่อ : นายตี๋ สาขากอง
ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3668306

010
ชื่อ : นางสมัย วิสิทธ์พจมาลย์
ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7059965

004
ชื่อ : นางบัวไข ปันแก้ว
ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5348-7301

003
ชื่อ : นางสาวจันทร์ดี อินต๊ะริด
ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4807601

005
ชื่อ : นางพรรณี อุ๊จุ่ม
ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3663047
 

011
ชื่อ : นางสาคร สารศรี
ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9580218

002
ชื่อ : นางคำเอ้ย สวยสด
ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1731666

007

ชื่อ : นางมะณี อุ๊จุ่ม
ตำแหน่ง : คนงานทดลองการเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3713851

 

 

009

ชื่อ : นางวนิดา จะวรรณะ
ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1803403

013

ชื่อ : นางสาวชไมพร  พะวันรัมย์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0821869116

somnuang
ชื่อ : นายสมนึก แก้วเกาะสะบ้า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 0866707974

017

ชื่อ : นายวิทยา อินถานัน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3664813

 012
ชื่อ : นางสาธิดา คำปัน
ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4846556

Untitled 1
ชื่อ : นายภีรติ  มะติยาภักดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2332860