Black Ribbon
             Cherry Tree wecome1           Cherry Tree
 
 

 

rice 4

 

bar 025

welcome22

กลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 23 สิงหาคม

Read more

นางพรรณี จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในหัวข้อ  "การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวไร่และข้าวพื้นถิ่น" ในวันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

นางพรรณี  จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวให้ชาวบ้าน และถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ใช้เองในชุมชนแก่เกษตรกร ณ ตึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และเข้าร่วมในงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 11 ปี ณ กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ปี 2560 “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลี : พืชทางเลือกอาหารเสริมสุขภาพ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2 มีนาคม 2560

Read more

ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร งานสตอเบอร์รี่ ของดีอำเภอสะเมิงศูนยวิจัยข้าวสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภแสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ณ วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอิสลามบังคลาเทศ ศึกษาดูงานในหลักสูตร Best practices and advanced technologies in quality seed production system for Rice ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 23 มกราคม 2560

Read more

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่า

Read more

คณะเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ - โทรทัศน์ ได้ทำการสัมภาษณ์ นายวิสุทธิ์  กีปทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เรื่อง ผลวิจัยและการขยายผลแนวทางพระราชดำริฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

Read more

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

Read more

ประชุมวางแผนโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมินิเวศ และศักยภาพเชิงพื้นที่ของการผลิตข้าวที่สูง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 15 กันยายน 2559

Read more

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ          12 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง                                         

Read more

การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความยั้งยืน (ดูวิดีโอคลิ๊ก)

Read more

การศึกษาดูงานคณะเจ้าหน้าที่ จากทวีปแอฟริกา 

Read more

 

bar 024

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ

004

ชื่อ : นางสาวรัตนา อุปโย
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี ส3
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5606995
 

   
 
005
ชื่อ : นางสุธิดา ปัญญาใจ
ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ ส3
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1922979

000000
ชื่อ : นางเนตรนัทที ปัญญารัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ส2
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2626692

9999999
ชื่อ : นายพรมลิขิต ปันแก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานการเกษตร ส2
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1916434

 002
ชื่อ : นางศิริวรรณ์ มูลใจ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส3
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3255608

dsdsdsd
ชื่อ : นายประวัติ ไชยบัวคำ
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง ช2
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8055505

   

99999
ชื่อ : นางสมัย ธิใจ
ตำแหน่ง :  พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7077951

Komsaii
ชื่อ : นายคำไส กันตี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1842798

011
ชื่อ : นายอินสอน สุรินรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

010
ชื่อ : นายสงวน สารศรี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส2
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1356215